shadow_left
Logo
Shadow_R
   
1 Inventarizácia v JÚ Tlačiť Email

Inventarizácia

Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. Na povinné uzatvorenie účtovných kníh nadväzuje zostavenie účtovnej závierky a to na základe podkladov vykonanej majetku a záväzkov.

Majetkom v JÚ rozumieme nielen:

- hmotný majetok (môžeme ho predať, použiť na výrobu, prevádzku svojej činnosti z ktorej dosahujeme príjmy zo služieb a podobne). Jedná sa o materiálové zásoby, tovarové zásoby, zásoby vlastnej výroby, dlhodobý majetok a podobne

ale aj:

- nehmotný majetok (môžeme ho predať, použiť pri výkone činnosti, z ktorej dosahujeme príjmy).Jedná sa o softvér, oceniteľné práva, autorské práva ...

- finančný majetok (premietne sa v ďalšej činnosti – úložky, podnikanie s peňažnými prostriedkami, s cennými papiermi, obstaranie majetku, ktorý bude prinášať úžitok v budúcnosti),

- pohľadávky (predpokladá sa, že budú uhradené).

Definícia záväzku vychádza z § 2 ods. 4 písm. b) ZoÚ a rozumieme ním:

- existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá:

o vyplýva z minulých udalostí,

o je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky (napr. úbytok peňažných prostriedkov)

o dá sa spoľahlivo oceniť,

o premieta sa v účtovnej závierke (vo výkaze o majetku a záväzkoch).

Výška záväzkov je nositeľom informácie o zadĺženosti účtovnej jednotky. V účtovnej závierke sa premieta ako položka znižujúca majetok.

Skutočný stav majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou.

Inventúru poznáme:

- fyzickú,

- dokladovú,

- kombinovanú.

Fyzicky sa inventarizuje hmotný a nehmotný majetok, peniaze, ceniny, šeky. Dokladovo sa overuje stav záväzkov, pohľadávok, peňažných prostriedkov na účte v banke. Kombinovaný spôsob sa používa v prípadoch ak je to možné a týka sa napríklad niektorých druhov cenných papierov, nevyfakturovaných dodávok zásob, pozemkov a podobne.

Inventarizácia sa vykonáva minimálne v rozsahu:

- 4x ročne (za účtovné obdobie) v prípade peňažných prostriedkov,

- raz za dva roky u hmotného majetku okrem zásob,

- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka u zásob, ostatných zložiek majetku a záväzkov.

V najkratších intervaloch sa inventarizuje pokladňa, pričom platí povinnosť 4x počas účtovného obdobia. Predmetné neznamená štvrťročne. Termín vykonania inventúry nie je stanovený, účtovná jednotka si ho zvolí v závislosti od vlastných potrieb. Nie je vylúčené častejšie vykonanie inventúry ako predpisuje zákon o účtovníctve. Zákonom stanovená periodicita je minimálna. Forma inventúrneho súpisu nie je predpísaná, stanovené sú iba jeho náležitosti.

Vzor inventúrneho súpisu pokladne s vyčíslením výsledku inventúry

Účtovná jednotka:
Zelený Ondrej
Poč. strán:
1
Kvitnúca ulica č. 1
965 00 Zvolen

Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti (Sk) k 31.12.2007 č. 3

Mincovka:

Počet kusov

Menovitá hodnota

Spolu
10
5000,00
50000,00
8
1000,00
8000,00
1
500,00
500,00
2
200,00
400,00
0
100,00
0,00
1
50,00
50,00
2
20,00
40,00
1
10,00
10,00
4
5,00
20,00
0
2,00
0,00
0
1,00
0,00
1
0,50
0,50
Spolu (stav zistený inventúrou):
59020,50
Slovom: päťdesiatdeväť- ticícdvadsať. 50/100
Inventúra vykonaná dňa:
2.1.2008
Inventúru vykonal:
Ružová Jana
Hmotne zodpovedná osoba:
Čierny František
Inventúru schválil:
Zelený Ondrej
Účtovný stav:

59 020,50 Sk

Výsledok inventúry: BEZ ROZDIELU

Stav majetku a záväzkov sa preukazuje ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Inventúru je možné vykonať aj k inému termínu s tým, že stav majetku a záväzkov sa upraví o prírastky a úbytky, ktoré sa viažu do obdobia medzi dňom ku ktorému sa overoval stav majetku a záväzkov a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Príklad 1:

Zelený Ondrej, s miestom podnikania vo Zvolene, Kvitnúca ulica č. 1 sa zaoberá vnútroštátnou prepravou a prevádzkovaním autopožičovne. Účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Má osobný automobil Škoda Fabia vo finančnom prenájme s plánovaným ukončením v decembri 2008.

Aké povinnosti má v súvislosti s inventarizáciou tohto automobilu a záväzkov k nemu prislúchajúcich viažucich sa voči leasingovej spoločnosti k 31. decembru 2007?

Riešenie 1:

Každá účtovná jednotka povinne inventarizuje majetok podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. V súvislosti s finančným prenájmom môže mať v evidencii nasledujúce zložky majetku a záväzkov:

- dlhodobý hmotný majetok – automobily,

- záväzky z nesplatenej časti istiny voči leasingovej spoločnosti,

- záväzky z ostávajúcich časti neuhradených splatných splátok okrem nesplatenej časti istiny (DPH, úrok, poistné),

- pohľadávky z prípadných preplatkov.

Povinnosť inventarizácie sa týka všetkých zložiek majetku a záväzkom, pričom:

- automobily sa ako súčasť dlhodobého hmotného majetku inventarizujú fyzicky,

- záväzky dokladovo.

Fyzickú inventúru dlhodobého majetku môže vykonať zástupca účtovnej jednotky alebo sám podnikateľ na základe stanovených podmienok inventarizácie v čase určenom pre jej vykonanie (smernica). Fyzická inventúra dlhodobého majetku sa vykonáva minimálne raz za dva roky. Termín jej vykonania so stavom majetku k 31. decembru 2007 môže byť stanovený v období od 1. septembra 2007 do 31. januára 2008. Zistený stav sa vyznačí na inventúrnom súpise.

Východiskom dokladovej inventúry záväzkov je nesplatená časť istiny podľa zmluvy a s tým súvisiaceho splátkového kalendára. Pri prevzatí predmetu finančného prenájmu sa účtuje v knihe dlhodobého majetku o obstaraní majetku v ocenení zodpovedajúcom istine a v rovnakej výške vzniká účtovnej jednotke záväzok voči prenajímateľovi. Úhrady záväzkov sa zaznamenávajú v knihe záväzkov a premietajú v peňažnom denníku. Jedným z možných postupov pri dokladovej inventúre je zistiť stav záväzku podľa splátkového kalendára ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a porovnať ho s výškou záväzku v knihe záväzkov a realizovanými úhradami. Porovnaním sa zistí stav záväzku t.j. či účtovná jednotka dodržuje zmluvné podmienky a z toho vychádzajúce termíny dohodnutých splátok. Ak uhrádza záväzky v splatnosti a správne účtuje stav záväzku v účtovníctve by mal súhlasiť na nesplatenú časť istiny prislúchajúcim splátkam s termínmi splatnosti po 31. decembri 2007. Podľa podmienok príkladu sa jedná o splátky podľa splátkového kalendára splatné od januára 2008 do decembra 2008.Ak záväzok zodpovedajúci nesplatenej časti istiny podľa dohodnutých platieb pripadajúcich na obdobie po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje nesúhlasí na záväzok v účtovníctve, rozdiel je potrebné identifikovať.

Spôsobujú ho:

- neuhradené splátky alebo ich časti po lehote splatnosti,

- vopred uhradené splátky a preplatky splátok nad dohodnutý rámec.

Vzor inventúrneho súpisu z fyzickej inventúry dlhodobého majetku

Účtovná jednotka: Zelený Ondrej, Kvitnúca ulica č. 1, Zvolen

Deň začatia inventúry:
17.12.2007
Inventúra ku dňu:
31.12.2007
Deň skončenia inventúry:
27.12.2007
Počet strán súpisu:
1
Por.č.súpisu: 1
Pomenovanie (popis) majetku:
Dlhodobý majetok hmotný
Účtovná kniha:
dlhodobý maj.

Inventúrny súpis k fyzickej inventúre automobilov

Por. č.

Názov majetku

inv. číslo

Merná jedn.

Účt. stav

Obst. cena

Zistený stav

Miesto uloženia (umiestnenie)

Meno hmotne zodp. osoby

1
Škoda Fabia
2005/010
ks
1
1

garáž Kvitnúca ul., ZV

Biela Jana

Súhrn
339000,00

Odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku: bez odporúčaní

Poznámky: zostatková cena automobilov je premietnutá v knihe dlhodobého majetku podľa jednotlivých zložiek

Podpis:
Biela Jana

Skutočný stav zisťoval: Čierny František

Kontroloval a schválil: Zelený Ondrej

Vzor knihy dlhodobého majetku

Inventárna karta dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Názov a popis DM:
Škoda Fabia EČV: ZV 555LL
Klasifikácia produkcie:
34.10.21
Inventárne číslo:
2005/010
Dátum vystavenia IK: 20.12.2005
Vstupná cena:
339000,00
Odpis.skupina účtovná:
leasing
Obstarávacia cena:
339000,00
Odpis. skupina daňová:
leasing
Dátum obstarania:
15.12.2005
Účtovná doba odpisu:
36 mesiacov
Daňová doba odpisu:
36 mesiacov
Dátum zaradenia:
15.12.2005
Metóda odpisovania:
rovnomerná
Mesačný účtovný odpis:
9417,00
Doklad o zaradení
2005/01
Dátum vyradenia:
Spôsob vyradenia:

Odpisovanie dlhodobého majeku:

Rok

Účtovný odpis

Daňový odpis

Zostatková cena účtovná

Zostatková cena daňová

Rozdiel ÚOxDO***

mesiace
v Sk
mesiace
v Sk
2005
1
9417,00
1
9417,00
329583,00
329583,00
0,00
2006
12
113004,00
12
113004,00
216579,00
216579,00
0,00
2007
12
113004,00
12
113004,00
103575,00
103575,00
0,00
2008
11
103575,00
11
103575,00
0,00
0,00
0,00
Spolu:
36
339000,00
36
339000,00
0,00
VC*
2005
339000,00
Poznámky:
ZVC**

Automobil Škoda Fabia leasingová spoločnosť Finančné služby a.s., číslo zmluvy: 2005100. Doba trvania leasingu 36 mesiacov.


Vzor inventúrneho súpisu z dokladovej inventúry záväzkov

Účtovná jednotka: Zelený Ondrej, Kvitnúca ulica č. 1, Zvolen

Deň začatia inventúry:
2.1.2008
Inventúra ku dňu:
31.12.2007
Deň skončenia inventúry:
5.1.2008
Počet strán súpisu:
1
Por.č.súpisu: 2
Pomenovanie (popis) záväzku:
Záväzok z nesplatenej časti istiny
Účtovná kniha:
kniha záväzkov

Inventúrny súpis k dokladovej inventúre záväzkov z finančného prenájmu

Por. č.

Druh záväzku, doklad o vzniku

Patrí k DM

Ostávajúci počet splátok

Výška záväzku podľa spl. kalendára

Preplatok+/ Nedoplatok -

Účtovný stav záväzku

Poznámka
1
Záväzok z LZ20063310
2006/010
11
94522,00
3312,00
91210,00

prepatok 25. splátka

Súhrn
94522,00
3312,00
91210,00

Odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku: bez odporúčaní

Poznámky: Prílohy súpisu: splátkový kalendár

Skutočný stav zisťoval: Biela Jana

Kontroloval a schválil: Zelený Ondrej

Inventúrny súpis hmotného a nehmotného majetku má obsahovať:

1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

2. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,

4. miesto uloženia majetku,

5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

6. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru a v rozsahu týkajúcom sa jednoduchého účtovníctva,

7. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku,

8. poznámky.

Inventúrny súpis záväzkov má obsahovať:
  1. detto ako v predchádzajúcom prípade,
  2. detto ako v predchádzajúcom prípade,
  3. zoznam záväzkov a ich ocenenie,
  4. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia záväzkov, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru a v rozsahu týkajúcom sa jednoduchého účtovníctva,
  5. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu záväzkov,
  6. poznámky.

V poznámke môže účtovná jednotka napríklad zdôrazniť prílohy inventúrneho súpisu, ktorými dokladuje zistenie skutočností podľa inventúrneho súpisu, či iné skutočnosti, prípadne zistenia a doporučenia.

Inventúrne súpisy sa vyhotovia za každý majetok jednotlivo, prípadne sa sumarizujú za rovnorodé skupiny majetku a záväzkov. Predmetné závisí od individuálnych potrieb a podmienok účtovnej jednotky. Súpisy slúžia na vyčíslenie stavu majetku a záväzkov zistených inventúrou. Stavy z inventúrnych súpisov sa porovnávajú s účtovným stavom. Výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Takto účtovná jednotka preukazuje vecnú správnosť účtovníctva.

Inventarizačný zápis musí obsahovať:

a. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,

c. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v rozsahu týkajúcom sa jednoduchého účtovníctva,

d. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Jednoduchý vzor inventarizačného zápisu z majetku a záväzkov podľa inventúrnych súpisov použitých v materiáloch pre ilustráciu

Zelený Ondrej, Kvitnúca ulica č. 1, ZvolenInventarizačný zápis


Č. súpisu

Inventarizované položky

Účtovný stav

Stav zistený inventúrou

Rozdiel

1
Dlhodobý majetok
103575,00
103575,00
0,00

2
Záväzky
91210,00
91210,00
0,00

3
Peniaze
59020,50
59020,50
0,00

4
Rozdiel majetku a záväzkov
71385,50
71385,50
0,00


Všeobecné pomenovanie majetku:

všetky majetkové zložky, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov


Inventúra ku dňu:
31.12.2007

Patrí k majetku a záväzkov:
Podľa rozpisu súpisov

Začiatok inventúry:
17.12.2007

Ukončenie inventúry:
5.1.2008

Prírastky ku dňu zostavenia ÚZ*:
bez prírastkov

Úbytky ku dňu zostavenia ÚZ:
bez úbytkov

Upravený stav zistený inventúrou:
bez úprav

Účtovný stav:
podľa súpisov

Výsledok inventúry:
BEZ ROZDIELU

Popis rozdielu:
NEVYSKYTOL SA

Posúdenie reálnosti ocenenia:
BEZ PRIPOMIENOK

Poznámky:
UVEDENÉ V SÚPISOCH

Osoby zodpovedné za vykonanie inventarizácieMeno a priezvisko

Podpis
Poznámky

Zelený Ondrej


Biela Jana*Poznámka: ÚZ = účtovná závierka
 
< Predchádzajúca