shadow_left
Logo
Shadow_R
   
2 Účtovná závierka v JÚ 2007 ZHRNUTIE, ODPORÚČANIA Tlačiť Email
Účtovná závierka JÚ 2007

Na podklade údajov z uzatvorených účtovných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostavuje účtovná závierka. Fyzická osoba v pozícii účtovnej jednotky riadne uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. Na uzatvorenie účtovných kníh nadväzuje zostavenie účtovnej závierky. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzatvorí účtovné knihy podľa § 16 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. V účtovnej praxi sa používajú výrazy uzávierka a závierka. Uzávierkou pritom rozumieme súhrn účtovných prác súvisiacich s uzatvorením účtovných kníh, závierkou rozumieme spomínanú prezentáciu predmetu účtovníctva.

Odporúpčania a poznámky k zostaveniu výkazu o majetku a záväzkoch:

- dlhodobý majetok sa vykazuje v zostatkových účtovných cenách na riadku 01 v prípade nehmotného majetku, na riadku 02 v prípade majetku hmotného. Účtovná zostatková cena sa zisťuje z pomocnej knihy dlhodobého majetku,

- pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok sú dlhodobým finančným majetkom, ktorý sa vykazuje na riadku 03,

- termínované vklady s viazanosťou dlhšou ako 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcou po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje sú rovnako dlhodobým finančným majetkom, ktorý sa vykazuje na riadku 03,

- na riadku 05 „materiál“ vykazujeme aj hmotný hnuteľný majetok v ocenení neprevyšujúcom 30 tis. Sk, ktorý nebol zaradený do dlhodobého majetku a uvedený do používania. Po uvedení do používania sa tento majetok v účtovnej závierke v zásobách nevykazuje,

- debetný zostatok na účte je možné premietnuť s mínusovým znamienkom na riadku 11 „účty v bankách“, nie je však vylúčené vykázať ho aj ako súčasť záväzkov na riadku 17 „záväzky“,

- priebežné položky môžu byť vykázané z plusovým aj mínusovým znamienkom. Záleží na účtovnom prípade, ktorého sa týka ich vznik,

- záväzky z nesplateného úveru v zmysle zmluvy o úvere premietame na riadku 18 „úvery“,

- pôžičku, ktorá nie je úverom v zmysle zmluvy o úvere premietame ako súčasť záväzkov na riadku 17 „záväzky“,

- dĺžka účtovného obdobia, za ktoré sa výkaz zostavuje sa uvádza na prednej strane. Pri zahájení činnosti sa môže sa jednať aj o obdobie, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

Poznámky k zostaveniu výkazu o príjmoch a výdavkoch:

- výdavky, ktoré nemožno druhovo zatriediť sa vykážu ako prevádzková réžia na riadku 09,

- príjmy, ktoré nemožno druhovo zatriediť sa vykážu v položke ostatné príjmy na riadku 03,

- výdavky spojené so zákonnou tvorbou sociálneho fondu, ktorá je uznaným daňovým výdavkom účtovaným v peňažnom denníku oddelene od ostatných výdavkov sa vykazujú na riadku 08 „platby do fondov“,

- dĺžka účtovného obdobia, za ktoré sa výkaz zostavuje sa uvádza na prednej strane. Pri zahájení činnosti sa môže sa jednať aj o obdobie, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

Banská Bystrica, 12. 12. 2007
Vypracovala: Ing. Jana Acsová
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >