shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Jednoduché účtovníctvo od 1.1.2008 Tlačiť Email
NOVÁ PUBLIKÁCIA

na tému

Jednoduché účtovníctvo fyzických osôb od 1. januára 2008

Vydavateľ:
Poradca, s.r.o.
Žilina

Uverejnenie: Dane a účtovníctvo, vzory a prípady 10/2008

Jednoduché účtovníctvo fyzických osôb od 1. januára 2008

Ing. Jana Acsová

audítor

Obsah:

1. Úvod
2. Východiská zákona o účtovníctve
3. Príjmy a výdavky v jednoduchom účtovníctve
3.1. Príjmy a výdavky podľa zdroja
3.1.1. Dokladovanie účtovných operácií spojených s príjmami a výdavkami
3.1.2. Pomocné knihy týkajúce sa zdrojov príjmov a výdavkov k nim prislúchajúcich
3.1.3. Príjmy a výdavky znejúce na cudziu menu
3.2. Príjmy a výdavky podľa druhu
4. Majetok
4.1. Majetok z hladiska časového
4.2. Súvisiace účtovné prípady, účtovanie, vykazovanie

4.3. Osobitosti v účtovaní pohľadávok

5. Záväzky
5.1. Minimálne členenie, evidencia a vykazovanie
5.2. Súvisiace účtovné prípady

5.3. Osobitosti v účtovaní záväzkov

6. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

6.1. Ocenenie

6.2. Evidencia

6.3. Odpisovanie

6.3.1. Účtovné odpisy

6.3.2. Daňové odpisy

6.4. Finančný prenájom

6.4.1. Ocenenie predmetu finančného prenájmu prvým nájomcom

6.4.2. Odpisovanie predmetu finančného prenájmu

6.4.3. Predčasné ukončenie finančného prenájmu

6.4.4. Riadne ukončenie finančného prenájmu

7. Zásoby
8. Vybrané oblasti jednoduchého účtovníctva
8.1. Sociálny fond
8.1.1. Daňové hľadisko výdavkov na tvorbu sociálneho fondu
8.1.2. Účtovanie sociálneho fondu
8.1.3. Uzatvorenie knihy sociálneho fondu
8.2. Daň z pridanej hodnoty
9. Inventarizácia
9.1. Druh invenúry
9.2. Inventúry po formálnej stránke
9.3. Výsledok inventarizácie
10. Uzatvorenie účtovných kníh

11. Účtovná závierka

12. Záver

 
Ďalšia >