Školenia

Dátum:
20.2.2020

Zameranie:
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Miesto:
Prešov

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Miesto a čas konania:

20.2.2020 Prešov

Obsah školenia:

1. Legislatívne úpravy účtovných predpisov v roku 2019 a 2020 najmä zmeny v povinnom audite a ich praktické uplatnenie.

2. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2019 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) najmä:

  1. termíny súvisiace s účtovnou závierkou,
  2. register účtovných závierok, schvaľovanie
  3. kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace,
  4. spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“,
  5. prezentácia vlastného imania a jeho vplyv na názor rôznych používateľov účtovnej závierky.

3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:

  1. bilančná kontinuita, jednotnosť účtovných metód a zásad, porovnateľnosť údajov účtovnej závierky
  2. inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku,
  3. úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy),
  4. nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie – opravné položky, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie, rezervy, cudzia mena, virtuálna mena, jednoúčelové a viacúčelové poukazy),
  5. podsúvahová evidencia,
  6. splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia.

4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.

5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania.

6. Diskusia

 

Organizátor

Velmax, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov

Viac informácií na stránke velmax.sk